flaky text_fields
ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
07-401 Ostrołęka 3
ul. Mazurska 28

Dyrektor:
Cezary Łomiak

ikona telefon(29) 7647605 (06)

sekretariat@laskowiec.oow.gov.pl

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
07-401 Ostrołęka 3
ul. Mazurska 28

Dyrektor:
Cezary Łomiak

ikona telefon(29) 7647605 (06)

sekretariat@laskowiec.oow.gov.pl

O Ośrodku

 1. Informacje o placówce

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Laskowcu jest placówką dla chłopców w wieku od 13-19 lat.
Umieszczenie w OOW może być stosowane jako środek tymczasowy w celu przeciwdziałania dalszej demoralizacji nieletniego lub dopuszczeniu się przez niego czynu karalnego w toku postępowania lub w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania sąd rodzinny. ( Art. 42 i 44 podpunkt 6) Umieszczenie w OOW może być stosowane jako środek wychowawczy, wobec nieletniego kara może być orzeczona tylko w przypadkach określonych w ustawie, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. ( Art. 6 i .7 podpunkt 11) Organizację placówki określają przepisy Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. ( Dz.U. 2022. poz.1700) oraz Rozporządzenia: ( tekst w opracowaniu )

Organizację ośrodka określają przepisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (w opracowaniu). .

 1. Organizacja ośrodka

Schemat organizacyjny OOW w Laskowcu

Schemat organizacyjny ZPiSdN w Laskowcu

.

 1. Informacje o nadzorze nad placówką

.

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi – art. 340.1 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022r. .

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 1. Informacje o szkołach w placówce:

Na terenie placówki funkcjonują dwie szkoły:

 • Szkoła podstawowa Nr 2 w Laskowcu
  ul. Mazurska 28, 07-401 Ostrołęka
  prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie: stolarz-ślusarz
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Laskowcu
  ul. Mazurska 28, 07-401 Ostrołęka
  prowadzi kształcenia zawodowe o kierunku:

Kowal (MEC.02) – numer klasyfikacji zawodu 722101

Branżowa Szkoła I Stopnia w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Laskowcu jest ośrodkiem egzaminacyjnym, posiadającym wszystkie upoważnienia do organizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kowal.

 

Warsztaty szkolne

Integralną częścią szkoły w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Laskowcu są warsztaty szkolne. Prowadzą one działalność  dydaktyczno – wychowawczą, służącą zdobyciu kwalifikacji praktycznych w zawodzie, pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości teoretycznych nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych w szkole, zgodnie z programem nauczania przewidzianym dla poszczególnych zawodów. Baza dydaktyczna warsztatów szkolnych posiada cztery pracownie:

 • stolarską,
 • kowalską,
 • ślusarsko – spawalniczą,
 • mechaniczno- ślusarską.
 1. Informacje o internacie w placówce

Internat w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Laskowcu jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 14.00 do 8.00 następnego dnia, natomiast w niedzielę
i święta całodobowo. Osobą odpowiedzialną za jego prawidłowe funkcjonowanie jest kierownik internatu. Internat funkcjonuje w oparciu o sporządzany każdego roku plan pracy.

Obecnie w internacie funkcjonują:

 • grupa
 • grupa
 • grupa

OFERTA RESOCJALIZACYJNA

Nasza placówka składa się z zakładu poprawczego typu półotwartego i schroniska dla nieletnich typu zwykłego. Najczęściej trafiają tu chłopcy, którzy dopuścili się takich czynów karalnych jak: kradzieże, wyłudzenia (m.in. metodą „na wnuczka”), rzadziej rozboje, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, czyny o charakterze seksualnym.

Zdecydowana większość naszych wychowanków wywodzi się z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują bezrobocie, alkoholizm, bezdomność, niezaradność życiowa, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, przemoc. Coraz częściej jednak trafiają do nas chłopcy z rodzin, które są dobrze sytuowane. Zdarza się, że rodzice mają wykształcenie wyższe. Mimo dobrego statusu materialnego, czegoś ważnego zabrakło w domach rodzinnych naszych podopiecznych. Być może zainteresowania rodziców dzieckiem, pogłębionych relacji w rodzinie?

Nieletni skierowany do naszej placówki, bezpośrednio po przybyciu trafia do izby adaptacyjnej, gdzie może pozostać do 14 dni. W tym czasie jest konsultowany z lekarzem, zapoznawany z zasadami funkcjonowania placówki m.in. prawa i obowiązki nieletniego, oferta resocjalizacyjna (dla wychowanków ośrodka), instytucje do których może się odwoływać.

Dokumenty, które otrzymuje nieletni. Do pobrania:

Podczas pobytu w placówce nieletni mieszka w internacie. Zdobywa nową wiedzę
i umiejętności w czasie zajęć szkolnych i warsztatowych.

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym umieszczani są chłopcy, którzy po ukończeniu trzynastego roku życia, a przed ukończeniem dziewietnastu lat, popełnili czyn karalny. Sąd nie precyzuje jak długo będzie trwał pobyt nieletniego w tego rodzaju placówce resocjalizacyjnej. Nie może on być jednak krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż do ukończenia dziewiętnastego roku życia nieletniego

Jednym z najważniejszych dokumentów, na którym opiera się praca z wychowankiem jest  indywidualny plan oddziaływań wychowawczych. Tworzony jest w oparciu o diagnozę psychologiczno-  pedagogiczną nieletniego. Zawiera on informacje o potrzebach nieletniego, zakresie i formach oddziaływań wychowawczych, do jakich zostanie włączony, takich jak: psychoedukacja, trening zastępowania agresji, terapia uzależnień itp. Obejmuje także zakres, kierunki i formy nauczania, kształcenia zawodowego, do jakich wychowanek zostanie włączony oraz jego indywidualne obowiązki wiążące się z przebiegiem nauczania. Zamieszony jest  w nim również sposób współpracy z rodziną i innymi osobami w celu doprowadzenia do integracji społecznej oraz do usamodzielnienia się. Indywidualny plan oddziaływań wychowawczych jest modyfikowany nie rzadziej niż co pół roku, aby był możliwie najbardziej adekwatny do aktualnej sytuacji chłopca.

Szkoła

Misją szkół w naszej placówce jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości
i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Uczniowie uczą się wzajemnego szacunku i uczciwości jako podstawy życia  w społeczeństwie. Działalność szkół jest także ukierunkowana na  przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troskę
o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

sala-polonistyczna

Nauczyciele podczas swojej pracy, biorą pod uwagę deficyty i trudności naszych uczniów. Stwarzają jak najlepsze warunki do nadrobienia zaległości. Realizują to nie tylko podczas codziennych lekcji, ale również w trakcie dodatkowych działań z nieletnimi:

– koła zainteresowań:

 • literackie,
 • sportowe,
 • informatyczne,

– konkursy przedmiotowe i sportowe m.in.:

 • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata”, którego  organizatorem od wielu lat jest nasza placówka i który cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży z placówek resocjalizacyjnych
 • historyczny o formule „1 z 10”
 • „Dzień profilaktyki”

– wycieczki edukacyjne,
– udział w akcjach społecznych,
– uroczystości z okazji świąt okolicznościowych,
– uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
– imprezy ogólnozakładowe.

Większość podejmowanych przez nauczycieli działań zakłada współpracę z różnymi instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym, którego częścią jest także nasza placówka. Należą do nich:

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce,
 • Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce,
 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Wojciechowicach,
 • Park Wodny „Aquarium” w Ostrołęce,
 • Podstawowa nr 4 w Ostrołęce,
 • Zakłady Poprawcze i Schroniska dla Nieletnich (min. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Ścieżki mojego świata”).

Warsztaty szkolne

Zajęcia praktyczne są częścią procesu kształcenia i wychowania polegającego na przygotowaniu wychowanków do sprawnego działania w przedsiębiorstwach i zakładach pracy po opuszczeniu ośrodka. Realizacja zajęć praktycznych ma również na celu przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W czasie zajęć praktycznych nieletni mogą wykonywać pracę na rzecz ośrodka, ale również jeśli uzyskają taką zgodę, na własne potrzeby (np. dla najbliższych).

Baza dydaktyczna warsztatów szkolnych posiada cztery pracownie: stolarską, kowalską, ślusarsko – spawalniczą, mechaniczno – ślusarską. Maszyny i narzędzia będące na wyposażeniu są w dobrym stanie technicznym, poddawane są przeglądom i sprawdzane przez nauczycieli zawodu. Wszystkie maszyny spełniają wymogi bezpieczeństwa. W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy nowo przyjęty wychowanek przechodzi ogólne szkolenie z zakresu BHP oraz p/poż, a także szkolenie stanowiskowe. Każdy nieletni zostaje zapoznany z oceną ryzyka zawodowego.

Pobyt wychowanka w warsztatach szkolnych to czas, w którym nieletni ma możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych oraz zdobycia zawodu. Szkolenie praktyczne prowadzone w ramach:

 • Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie kowal,
 • Szkoły Podstawowej w formie przysposobienia do pracy w zawodzie stolarz, ślusarz,
 • Szkoleń kursowych – spawacz, operator wózków jezdniowych lub innych.

Kursy realizowane w naszej placówce:

 • Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz z bezpieczną wymianą butli z gazem propan – butan. Uczniowie w dość łatwy i szybki sposób mogą poszerzyć swoje kwalifikacje oraz zainteresowania, mogą zmienić zawód na wymarzony, oparty na pasji i poszukiwany na rynku pracy, a bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego daje im szansę pracy również w krajach Unii Europejskiej.
wozek-widlowy2
 • Spawacz – uczestnicy kursu otrzymają książeczkę spawacza wraz z certyfikatem – świadectwem egzaminu spawacza. Uprawnienia z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, pozwolą znaleźć pracę naszym wychowankom w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Brukarz
kurs brukarza

Dobrą praktyką wykorzystywaną w procesie resocjalizacji są wycieczki edukacyjne do zakładów pracy i innych instytucji oraz konkursy (np. kowalski).

wizyta

Internat

Głównym zadaniem internatu jest korekta postaw niedostosowanych społecznie wychowanków w kierunku prospołecznego rozwoju. Celem jest ukształtowanie wychowanka, który w pełni wykorzystuje swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności społeczne, by prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Dzień wychowanków rozpoczyna się o godz. 6:00. Po porannej gimnastyce i toalecie jedzą śniadanie, porządkują sypialnie. O godz. 8:00 biorą udział w apelu porannym, potem udają się na zajęcia szkolno-warsztatowe. O godz. 15:00 chłopcy uczestniczą w apelu popołudniowym, po którym wracają do internatu. Następnie jedzą obiad, po którym mają ok. godzinę czasu wolnego. O godz. 16:00 odbywają się zajęcia tematyczne, prowadzone zgodnie z planem wychowawczym grupy. O godz. 18:00 nieletni odrabiają lekcje, następnie jedzą kolację. Po wieczornym posiłku oglądają wiadomości. Po krótkim czasie wolnym, sprzątają pomieszczenia (tzw. dyżury), po czym mają czas na wieczorną toaletę. O godz. 22:00 zaczyna się cisza nocna.

Oddziaływania wychowawcze zawierają: pomoc w  rozwijaniu  zdolności  do  samokontroli,  samoobserwacji, osłabienie  czynników  ryzyka. Odbywa się to poprzez  dostarczanie  adekwatnych  informacji  na  temat  skutków  zachowań  ryzykownych, umacnianie pozytywnych postaw i pożądanych działań, wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w internacie oraz w najbliższym otoczeniu, pomoc
w rozwijaniu zainteresowań i pasji.

Internat zapewnia wychowankom udział w różnorodnych formach zajęć. Należą do nich:

 • zajęcia tematyczne organizowane przez wychowawcę,
 • ergoterapia,
 • samoobsługa,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia turystyczne,
 • zajęcia hipoterapia,
 • zajęcia spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

Chętni mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnego rodzaju kołach. W placówce odbywają się tzw. imprezy ogólnozakładowe, najczęściej o charakterze sportowym. Nieletni mają również okazję uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikami. Do placówki regularnie przyjeżdżają panowie z AA, z którymi chłopcy mają możliwość porozmawiać o ich zmaganiach z nałogami. W placówce odbywają się również różne konkursy, m.in. czystości, profilaktyczny.

Przy internacie funkcjonuje hostel. Jest to grupa, która zapewnia opiekę wychowawczą nieletnim, którzy kontynuują proces resocjalizacji w warunkach poza naszą placówką: kontynuują naukę w szkołach otwartych lub podejmują pracę zarobkową. W grupie tej intensywnie uczą się samodzielności przed opuszczeniem placówki, racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami, podstaw ekonomii i prawa, zdobywają umiejętności przydatne w kontaktach z urzędami, instytucjami, pracodawcami oraz codziennym samodzielnym życiu.

W naszej placówce, chłopcy mają zapewniony dostęp do posług religijnych. Co niedziela w naszej kaplicy o godzinie 13:00 odprawiana jest Msza Święta. Chłopcy mają także możliwość uczestnictwa w katechezach prowadzonych przez księdza kapelana.

Zajęcia realizowane w placówce

Od wielu lat wychowankowie ośrodka podejmują działania o charakterze charytatywnym. Biorą udział m.in. w:

 • „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”,
 • „Szlachetnej Paczce”.
 • od 2014 r. uczestniczą także w wolontariacie na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Ostrołęce – Wojciechowicach.
 • uczestniczą w wolontariacie w świetlicy środowiskowej „Kultownia” w Ostrołęce – Wojciechowicach.

Wychowankowie mogą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w ramach różnych zajęć i kół zainteresowań:

 • „Kochać odpowiedzialnie” i „Przepis na miłość”- zajęcia grupowe przygotowujące do roli partnera i ojca.
 • „Do celu” – zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalna – społeczne
 • „Zawodowcy” – zajęcia grupowe przygotowujące się do opuszczenia placówki.
 • „Trening Zastępowania Agresji”
 • Terapia przez sztukę
 • Terapia z udziałem zwierząt (konie)
 • Koło literackie
 • Koło stolarskie
 • Koło informatyczne
 • Koło muzyczne
 • Koło sportowe

Dokładamy starań, aby chłopcy mogli rozwijać swoje pasje i mieli możliwość zaprezentowania się. W związku z tym, placówce organizowane są konkursy m.in. „Mam talent”, „Rapmania”, „Strong man”. Wychowankowie biorą udział w zawodach
z wykorzystaniem ergometrów, organizowanych przez Kajetana Broniewskiego.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na przygotowanie wychowanków do samodzielnego, zgodnego z normami społecznymi życia po opuszczeniu placówki. Staramy się dążyć do tego celu poprzez bogatą, urozmaiconą ofertę resocjalizacyjną. Ważne jest dla nas także dostarczanie naszym podopiecznym korektywnych doświadczeń poprzez okazywanie im szacunku, zrozumienia, akceptacji. W czasie swojego dotychczasowego życia, mieli wiele sytuacji, kiedy zawodzili się na osobach dorosłych. Dlatego naszą misją jest m.in. odbudowanie ich zaufania do świata dorosłych. Jest to długotrwały i trudny proces, ale dzięki nawiązaniu pozytywnej relacji, może przynieść oczekiwane efekty.