flaky text_fields
ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
07-401 Ostrołęka 3
ul. Mazurska 28

Dyrektor:
Cezary Łomiak

ikona telefon(29) 7647605 (06)

sekretariat@laskowiec.oow.gov.pl

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
07-401 Ostrołęka 3
ul. Mazurska 28

Dyrektor:
Cezary Łomiak

ikona telefon(29) 7647605 (06)

sekretariat@laskowiec.oow.gov.pl

Dla Rodziców

REGULAMIN ODWIEDZIN


Wychowankowie przebywający w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Laskowcu maja możliwość korzystania z odwiedzin rodziny oraz innych osób po spełnieniu wymagań wynikających z Regulaminu Ośrodka.

 1. Odwiedziny odbywają się w sobotę w godzinach 14:00‒18:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00 ‒16:00 lub w inne dni za zgodą dyrektora placówki w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Miejscem odwiedzin są pokoje odwiedzin.
 2. Dyrektor ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te stwarzałyby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa ośrodka lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 dyrektor ośrodka niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji.
  Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 4. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika ośrodka (pracownika ochrony). Osoba nieposiadająca dokumentu tożsamości nie będzie wpuszczana na teren ośrodka.
 5. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletniego wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania pracownikowi ochrony wnoszonego na teren ośrodka bagażu.
 7. Odwiedzający ma prawo do przekazania wychowankowi paczki, którą przekazuje
  za pośrednictwem pracownika ochrony. Pracownik spisuje w obecności wychowanka zawartość paczki i przekazuje mu za pokwitowaniem.
 8. Próba wniesienia na teren ośrodka napojów z zawartością alkoholu, środków psychoaktywnych, niebezpiecznych narzędzi będzie skutkowała powiadomieniem sądu oraz odmową odwiedzin.
 9. Dyrektor lub upoważniony pracownik pedagogiczny ma prawo odmówić zgody
  na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający regulamin ośrodka.
 10. Przebieg odwiedzin jest monitorowany przez pracowników.
 11. Przekazywanie przedmiotów i rzeczy przez wychowanków osobom odwiedzającym dozwolone jest za zgodą wychowawcy.
 12. Rodzicom/opiekunom prawnym w trakcie odwiedzin zapewnia się kontakt z pracownikami pedagogicznymi w celu uzyskania informacji o zachowaniu wychowanka, jego postępach w nauce i aktualnej sytuacji prawnej oraz resocjalizacji.
 13. W ośrodku prowadzi się książkę odwiedzin, w której rejestruje się nazwisko i imię osoby odwiedzającej, nazwę i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, datę, czas trwania odwiedzin oraz wykaz osób odwiedzających wychowanka.

Odwiedziny w reżimie sanitarnym od marca 2020

 1. Odwiedziny realizowane są w soboty, w niedzielę oraz święta w godzinach 10:00- 14:00.
 2. Liczbę jednoczesnych odwiedzin ogranicza się do dwóch.
 3. Wychowanka mogą odwiedzić maksymalnie dwie osoby. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających w trakcie odwiedzin na inne osoby.
 4. Odwiedzający mogą wejść na teren ośrodka wyłącznie we własnych maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych.
 5. Osobom odwiedzającym pracownik ochrony dokonuje pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym. Osoby z temperaturą powyżej 37st.C nie mogą zostać wpuszczone na odwiedziny, osoby takie muszą natychmiast opuścić budynek i teren ośrodka. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.
 6. Odwiedzające osoby dezynfekują ręce w automacie podajnika płynu wskazanym przez pracownika ochrony.
 7. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy są zdeponowane w oddzielnym pomieszczeniu i podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 8. W czasie odwiedzin powinna być zachowana odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi a wychowankiem.
 9. Wszystkie osoby w czasie odwiedzin powinny mieć zasłonięte usta i nos maseczkami ochronnymi.
 10. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.
 11. Osobom, które nie podporządkują się opisanym wyżej zasadom zostanie wydane polecenie natychmiastowego opuszczenia budynku i terenu ośrodka.

Od dnia 20.03.2021 w związku z III falą pandemii covid 19 i masowym wzrostem zakażeń do odwołania nie rekomenduje się wizyt osobistych, lecz kontakt telefoniczny lub w aplikacji skype.
Nieletni mogą prowadzić rozmowy telefoniczne w dni powszednie w godz.15:00 – 21:00, w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 11:00 – 21:00.

ZASADY PRZESYŁANIA PACZEK

Zgodnie z §64 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości. Od marca 2020 roku do odwołania listy i paczki przychodzące i przekazywane wychowankom są dezynfekowane zewnętrznie i dostarczane adresatom po upływie 24 godzin.

ZASADY PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH DLA WYCHOWANKÓW

Zgodnie z §63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Prosimy jednak by pieniądze przesyłać nie w korespondencji tylko w formie przekazu pocztowego na imię i nazwisko wychowanka oraz adres placówki. Można również pieniądze przekazać osobiście podczas odwiedzin przekazując je pracownikowi zakładu, który przekazuje je do depozytu.