flaky text_fields
ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
07-401 Ostrołęka 3
ul. Mazurska 28

Dyrektor:
Cezary Łomiak

ikona telefon(29) 7647605 (06)

sekretariat@laskowiec.oow.gov.pl

Kontakt

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
07-401 Ostrołęka 3
ul. Mazurska 28

Dyrektor:
Cezary Łomiak

ikona telefon(29) 7647605 (06)

sekretariat@laskowiec.oow.gov.pl

Zagrożenie epidemiczne

Procedura postępowania w sprawie działań ochronnych
przed zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2

I. Postanowienia wstępne

 1. Procedura wdrażana jest w związku z zachorowaniami na choroby zakaźne oraz wzrostem liczby zachorowań w regionie lokalizacji ZPiSdN w Laskowcu.
 2. Celem Procedury jest ograniczenie możliwości zakażenia wychowanków lub pracowników placówki oraz zwiększanie ich bezpieczeństwa.
 3. Procedurę wprowadza się do czasu ustąpienia zagrożenia i jej odwołania.

II. Zadania ogólne i profilaktyka

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do stosowania się do zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz podległych im służb
  i podmiotów, a także do szczegółowych zaleceń organu prowadzącego – Ministra Sprawiedliwości.
 2. Pracowników sprawujących opiekę nad wychowankami zobowiązuje się do wdrażania
  i nadzoru nad stosowaniem powyższych zaleceń przez wychowanków.
 3. Zobowiązuje się Pielęgniarkę do szczególnego monitorowania stanu zdrowia wychowanków.
 4. Wprowadza się doraźne zwiększenie zaopatrzenia w podstawowe środki ochrony osobistej, środki higieny i środki dezynfekcyjne realizowane przez Dział Gospodarczy.
 5. Zobowiązuje się wszystkich kierowników działów organizacyjnych do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji od pracowników w sprawie przypadków objęcia kwarantanną lub przypadków zakażenia za pomocą sms. Pracowników podległych organizacyjnie Dyrektorowi zobowiązuję do przekazywania takiej informacji bezpośrednio drogą sms. 
 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym oraz niezwłocznego udzielania niezbędnych informacji drogą sms
  lub pocztą e-mail.

III. Organizacja pracy

 1. Zobowiązuję kierowników działów organizacyjnych do maksymalnego uwzględnienia tak zwanej pracy zdalnej.
 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do korzystania w codziennych kontaktach,
  w maksymalnym stopniu z drogi telefonicznej, za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny zdalny sposób.
 3. Wprowadza się bieżącą dezynfekcje miejsc i przedmiotów oraz pomieszczeń używanych przez wiele osób.

IV. Obieg korespondencji i zaopatrzenie

 1. Wprowadza się ograniczenie wysyłania przesyłek pocztowych do maksymalnie 3 razy
  w tygodniu.
 2. Osoba doręczająca przesyłkę umieszcza ją w zamykanym pojemniku, umieszczonym przy wejściu głównym. Następnie korespondencja przekazywana jest do sekretariatu
  i pozostawiona do dnia następnego celem jej dalszego wykorzystania służbowego. Pojemnik po wyjęciu korespondencji jest dezynfekowany płynem dezynfekującym.
 3. Dostarczane paczki dezynfekowane są zewnętrznie za pomocą środków dezynfekujących przez pracownika Działu Ochrony, następnie poddawane są kwarantannie profilaktycznej w pokoju odwiedzin przez okres nie mniejszy niż 24 godziny. Po tym czasie paczka przekazywana jest adresatowi z zachowaniem standardowych procedur.
 4. Wprowadza się ograniczenie realizacji zaopatrzenia do podstawowych dostaw
  i ograniczonej częstotliwości.

V. Wejścia na teren Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich

 1. Wprowadza się zakaz wstępu na teren placówki osób z objawami chorobowymi mogącymi wskazywać na zarażenie.
 2. Zobowiązuje się pracowników Działu Ochrony do przeprowadzania kontrolnych badań termometrem bezdotykowym wszystkich osób przy wejściu wchodzących na teren Zakładu i Schroniska, a w przypadku stwierdzenia wysokiej temperatury ciała zobowiązania do natychmiastowego opuszczenia placówki. Wprowadza się, pod nadzorem Działu  Ochrony, obowiązek dezynfekcji dłoni wszystkich osób wchodzących na teren placówki w urządzeniu znajdującym się przez wejściem. Wprowadza się zakaz dopuszczania do pracy pracowników z objawami chorobowymi mogącymi wskazywać na zarażenie i zobowiązanie ich do korzystania z opieki sanitarnej i medycznej. Kierowników działów organizacyjnych zobowiązuje się do natychmiastowego zgłaszania wszystkich takich przypadków Dyrektorowi ZPiSdN.
 3. Wprowadza się ograniczenie lub wstrzymanie przez Dział Gospodarczy realizacji zadań na terenie placówki przez osoby z zewnątrz (remonty, naprawy, usługi serwisowe, itp.).

IV. Organizacja zajęć, przepustek, urlopów, odwiedzin wychowanków

 1. Wprowadza się czasowe ograniczenie do niezbędnego minimum udzielania przepustek
  i urlopów.
 2. Odwiedziny wychowanków możliwe są pod warunkiem bezwzględnego stosowania wytycznych GIS. Niezbędne jest zachowanie dwumetrowej odległości pomiędzy osobami odwiedzającymi, które powinny mieć osłonięte usta i nos oraz posiadać rękawiczki jednorazowe. Liczba osób odwiedzających ograniczona jest do maksymalnie dwóch.                Po zakończeniu odwiedzin przedmioty i klamki użytkowane w tym czasie                             są dezynfekowane.
 3. Organizowanie wycieczek i zajęć poza terenem placówki oraz zajęć z udziałem osób spoza placówki ogranicza się do minimum.
 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników sprawujących opiekę nad wychowankami do:
 5. Bezzwłocznego zgłaszania wszystkich przypadków zachorowań i objawów chorobowych wśród wychowanków.
 6. Zapewnienia wzmożonej higieny, dostępu do środków higieny i ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi.
 7. Zapewnienia właściwego do wykonywanych zajęć, warunków i zagrożeń stroju oraz wyżywienia.
 8. Realizacji zajęć o charakterze edukacyjno-informacyjnym związanym z zaistniałym zagrożeniem
 9. Przestrzegania w codziennych kontaktach utrzymywania między pracownikami, wychowankami i innymi osobami, zgodnie z zaleceniami GIS, dystansu
  minimum 1-1,5m.